Ons programma

Goed bestuur en democratie

De rechten van de minderheden doen respecteren
Wij willen een democratie die naam waardig, een participatieve democratie die de grondrechten van iedereen eerbiedigt. Maar taalkundige spanningen prevaleren boven al het andere in Zaventem; het recht op huisvesting, de bijstand van het OCMW, het recht op het huren van een zaal bij de gemeente. STOP! Wij zullen ervoor zorgen dat deze rechten, rechten zijn VOOR IEDEREEN.

Zorgen voor een viertalig onthaal bij de gemeente
We willen dat een viertalig loket geopend wordt voor iedereen die alleen een basiskennis van het Nederlands heeft, zoals de provincie Vlaams-Brabant reeds doet voor emigranten: elke nieuwe inwoner heeft recht op dienstverlening ook al spreekt hij nog geen Nederlands.

Het beheer van de gemeente transparanter en democratischer maken
We vechten met al onze kracht tegen de kleine plaatselijke deals, de onderwerpen die uit de gemeenteraad verwijderd worden en de uitgaven die worden overgelaten aan de goodwill van het college van burgemeester en schepenen. Wij strijden er ook voor dat er rekening wordt gehouden met de verzoeken van de inwoners en dat ze besproken zouden worden in de gemeenteraad.

Het gemakkelijker maken om samen te leven en te ageren
Wij zijn voor gezelligheid tussen buren, buurtfeesten, samen ondernemen in de gemeente. Wij zullen de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om samen te werken aan een goed doel vergroten. Wij zullen eisen te worden erkend door de Cultuurraad.

Verbeteringen in ons dagelijks leven

Verbeteren van de veiligheid voor iedereen
We willen meer geld om ieders veiligheid te waarborgen en inbraken te bestrijden (versterking van nachtpatrouilles, versterking van autonome verlichtingssystemen op zonne-energie, nachtstewards, verlichting zebrapaden, …).

Snelle verstedelijking afremmen
We willen een kwaliteitshabitat in stand houden, niet te dichtbevolkt en zonder de lokale mobiliteit in gevaar te brengen. Er zijn meer dan 20 grote verkavelingen geweest op de het grondgebied in de afgelopen jaren; dat is te veel, we willen de trend afremmen en een kwaliteitsvolle leefruimte in stand te houden.

Vergemakkelijken van de omschakeling naar andere energiebronnen en een overgang naar een bestuur van de 21ste eeuw
Vele woorden maar weinig daden. Maar de nood is er: als we in een gezond milieu willen leven, moeten we nu aktie ondernemen. Omschakeling naar andere energiebronnen, dat wil zeggen iedereen klaarmaken voor een echte 21ste eeuw en dit door het tonen van alternatieven die de aarde niet vervuilen en het klimaat niet onomkeerbaar veranderen.

Bestrijding van geluidsoverlast van de luchthaven, trein en ring
We vragen de gemeente om het comfort en de veiligheid van haar inwoners te verzekeren door wat ze ontvangt van de luchthaven te investeren in de vermindering van de geluidshinder: geluidsmuren in dichtbevolkte gebieden, isolatiepremies, …

Een functioneel wegennet aanbieden in alle wijken
Wij eisen – vóór elke andere openbare investering – echte voetpaden en een goed functionerend wegennet voor alle wijken van het grondgebied.

Ondersteuning van mobiliteit door uitbreiding van het Metro Tram Bus-gebied naar alle buitenwijken
Wij hebben ervoor gezorgd dat er – UNANIEM – een motie gestemd werd in de gemeenteraad om de mobiliteit van en naar Brussel te verbeteren. Dit moet een absolute prioriteit zijn. We willen deze motie erdoor krijgen bij het Vlaamse en Brusselse gewest.

Bruggen bouwen met omliggende gemeenten
We willen de dialoog met de Brusselse buurgemeenten (Kraainem, Sint-Lambrechts-Woluwé…) maar ook met Vlaanderen over belangrijke thema’s zoals mobiliteit of luchthavenoverlast, versterken, om onze impact op de besluitvorming groter te maken.

Gelijke bijstand voor iedereen

Ervoor zorgen dat het OCMW neutraal blijft
We vragen het OCMW geen enkele inwoner uit te sluiten onder het voorwendsel dat hij het Nederlands niet beheerst.

Verbetering van het aanbod van sociale huisvesting
We gaan samenwerken met de sociale huisvestingsmaatschappijen om de kwaliteit en kwantiteit van hun sociale woningpark te verbeteren.

Ondersteuning bieden aan de niet-gedigitaliseerde 3de leeftijd
Wij zijn voorstander van het creëren van een mobiel loket voor mensen die geen internetverbinding hebben, die een handicap hebben of niet autonoom zijn en we vragen om een sociale taxi ter beschikking te stellen.

Meertalige kinderopvang toelaten
Wij stellen meertalige privé-kinderopvang voor waar minstens één persoon vloeiend Nederlands spreekt om onze kinderen een onthaal te bieden dat voor iedereen openstaat, zonder taaldiscriminatie, ook om zo het leren van talen te bevorderen.

Culturele en sportinfrastructuren toegankelijk maken voor alle inwoners
We willen geen censuurcomité zoals « de cultuurraad » die wetten uitvaardigt en toegang tot de gemeente-infrastructuur beperkt alleen op taalbasis. We willen vrije toegang voor iedereen.

Veroordeling van decreten, wetten, onrechtvaardig gedrag

Strijd tegen de terugkomst van het decreet « wonen in eigen streek »
Wij zijn het niet eens met het principe dat een Vlaming die zeer sterke banden met de gemeente Zaventem kan bewijzen, meer recht dan anderen zou hebben om een stuk grond te kopen in het kader van een gemeenschappelijke verkaveling. Eenieder heeft het recht zich te vestigen in de gemeente.

Bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en steun aan collaboratie.
We willen geen in zichzelf gekeerde gemeente, die diversiteit afwijst en collaborateurs eert. Wij willen ons inzetten voor een open, loyale en respectvolle gemeente, een echte gemeente voor de burger.